Tarımda Proje Desteği 3 Milyon TL’ye Çıkarıldı!

Ekonomi Bakanlığı Tarımda Araştırma Geliştirme (Ar- Ge) desteği 10 kat artırıldı. Destek kapsamında, proje başına verilecek destek tutarı 300 bin liradan 3 milyon liraya çıkarıldı. Destekten yararlanmak isteyenlerin 4 Nisan 2017 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekiyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nün her yıl araştırma projelerine yönelik kullandırdığı destek programı başvuruları başladı.

2017 Ar-Ge Destek Programı kapsamında proje başına verilecek destek tutarı 300 bin liradan 3 milyon liraya çıkarıldı. Destekten yararlanmak isteyenlerin 4 Nisan 2017 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekiyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yayınlanan “Araştırma- Geliştirme Destek Programı 12. Proje Çağrısı Başvuru Kılavuzu’nda destek programı ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

“Bakanlığımızca Tarım Kanunun 19/g maddesine dayanarak Ar-Ge projelerine 2007 yılından itibaren Bakanlığın ve sektörün ihtiyacı olan konularda Araştırma Geliştirme faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi için üniversiteler, sivil toplum ve çiftçi kuruluşları, meslek kuruluşları ve özel sektör tarafından hazırlanan Ar-Ge projeleri desteklenmektedir. “ Programın amacı; tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda; özel sektör Ar- Ge kültür ve kapasitesinin geliştirilmesi, yeni tür, çeşit, teknoloji, model, ürün vb. geliştirilmesi, çıktıların; çiftçiler ve tarımsal sanayicilere aktarılması olarak ifade ediliyor.

ÜST LİMİT 3 MİLYON LİRA

Başvuru kılavuzunda bakanlık tarafından sağlanacak mali kaynak ile ilgili şu bilgilere yer verildi:” Program kapsamında Bakanlıkça, proje bütçesinin en fazla yüzde 70’i oranında destekleme ödemesi gerçekleştirilmekte olup Bakanlığın mali destek üst limiti KDV dâhil 3.000.000 (üç milyon) TL’dir. Yürütücü kurum tarafından taahhüt edilen eş finansman başvuru sahibi yürütücü kurum/ kuruluş tarafından karşılanması zorunludur. Yürütücü kurum, kendilerinin karşılamak zorunda oldukları eş finansmanı, öz kaynaklarından sağlayabilecekleri gibi proje ortaklarından, iştirakçilerden veya bankalardan temin edebilirler.”

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Bu program kapsamında; özel sektör, sivil toplum ve çiftçi kuruluşları ile meslek kuruluşları, üniversiteler başvuru yapabilecek. Kurum/kuruluşlar çağrı dönemi içerisinde yürütücü olarak sadece bir proje ile başvuruda bulunabilirler. Program kapsamında Kurum/kuruluşlar en fazla iki devam eden projede yürütücü olarak yer alabilecek. Proje yürütücüsü olarak en az lisans mezunu Türk vatandaşları yer alabilirler. Proje Başvuru Klasörü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’ne (TAGEM) elden, kargo veya posta yolu ile ulaştırmaları gerekiyor. Son başvuru tarihi 7 Nisan 2017 Cuma günü saat 18:00 olarak belirlendi.

NASIL BAŞVURABİLİRİM?

Ekonomi Bakanlığı, Tarımda Araştırma Geliştirme (Ar- Ge) Desteği  ile ilgili daha detaylı bilgi almak  ve başvuru için +90 212 325 1592 nolu telefon hattımızdan bizi arayabilirsiniz.

DESTEKLENECEKLER

– Alet, makine, teçhizat, yazılım ve donanımlar,

– Taşınır malzeme ve sarf malzemeleri,

-Araştırmanın gerektirdiği tohum, ilaç, gübre, hormon ve benzeri girdi alımları,

– Anket, deneme, analiz, ekonometrik modelleme, danışmanlık(en fazla iki danışman için on biner TL’yi geçmeyecek şekilde), kısa süreli işçilik (ayda 10 günden az süreli) ve benzeri hizmet alımları,

-Projede kullanılan cihaz, ekipman, sera ve benzeri (bina, laboratuvar gibi yapılar hariç) bakım onarım giderleri,

-Tescil, patent ve sertifikasyon giderleri,

– Yurtiçi seyahat/nakliye giderleri,

– Proje konusuyla ilgili toplantı, konferans, sempozyum ve benzeri yerlere seyahat (ulaşım, katılım bedeli, konaklama ve iaşe bedeli dahil) ücretleridir.

DESTEKLENMEYECEKLER

-Her türlü sermaye kullanım maliyeti, promosyon malzemesi, pazarlama ve ticari amaçlı reklâm giderleri,

– Proje hazırlama, başvuru ve sözleşme giderleri, gelişme ve sonuç raporları ile bunlara ait basım giderleri,

– Projenin sonuçlarının ticari uygulamaya dönüştürülmesi için yapılacak giderler,

– Isıtma, aydınlatma, haberleşme ve su giderleri,

– İnşaat ve altyapı giderleri,

– Proje kapsamında çalışacak personele ödenecek ücretler,

– Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri vb.)

– Bina, arazi alımları ve kiralamaları

-Halihazırda başka bir fon kaynağından finanse edilen kalemler, –

-Proje ile doğrudan veya dolaylı ilgisi olmayan diğer giderler.

Kaynak: Dünya Gazetesi